خدمات پشتيباني شبکه

خدمات پشتيباني شبکه

کد محتوا: 2

تاريخ: 7/10/1397

نوع محتوا: خدمات

يکي از نيازهاي اوليه و مهم براي شرکت ها استفاده از فناوري اطلاعات در تمامي ابعاد مي باشد.
از آنجا که شرکت يک سيستم زنده مي باشد و فعال و سالم بودن شبکه هاي و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات نياز به پشتيباني و سرويس دارد.
منظور از نگهداري و پشتيباني سرپا نگهداشتن شبکه داخلي، پشتيباني رايانه ها و تجهيزات الکترونيکي چون پرينتر و رفع ايرادات جهت استفاده سريع و بدون مشکل کاربران و کارمندان شرکت از زيرساخت فناوري اطلاعات مي باشد.